Käyttöehdot ja rekisteriseloste

Sivuston ylläpitäjä on Domus Classica Oy / Search Service Navetta.com. Jäljempänä käytetään nimeä Navetta.com.

Navetta.comin tuottaman ja ylläpitämän hakupalvelun (myöh. ”Palvelu”) käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja. Palvelun käyttäjä (myöh. Käyttäjä) vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä kaikessa Palvelun käytössä.

Palvelun tiettyjen osien käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröitymistä edellyttävät mm. ilmoituksen jättäminen sekä osiot, joiden kohdalla niin on erikseen mainittu. Käyttäjästä tulee rekisteröityessään Navetta.comin asiakas ja Käyttäjän tiedot rekisteröidään Navetta.comin asiakasrekisteriin.

   
1. Navetta.comin tehtävät ja vastuu Palvelusta
Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Navetta.comilla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, laitteistoasennuksen, yleisen turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi. Navetta.com ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä se takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi.

Navetta.comilla on lisäksi oikeus parantaa ja kaikin tavoin muuttaa Palvelun sisältöä, rakennetta ja ulkoasua, sen tuote- ja tietokantavalikoimaa, ohjelmistoja, laitteistoja, käsikirjojen ja muun dokumentoinnin sisältöä, palveluaikoja sekä muita Palvelun osia. Navetta.com pyrkii silloin, kun se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista Käyttäjän kannalta oleellisista muutoksista sekä katkoksista Käyttäjälle etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu.

Ilmoittajat ovat henkilökohtaisesti tai yrityksensä kautta vastuussa ilmoituksistaan. Navetta.com ei vastaa ilmoitetuista tuotteista tai palveluista (mukaan lukien linkit kolmansien tahojen verkkosivuille) tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta sen itse tuottamaa tietosisältöä. Navetta.com:lla on oikeus olla julkaisematta tai poistaa Palvelusta aineisto, joka sen näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastainen tai on vahingollista tai haitallista Navetta.comille, käyttäjille tai kolmannelle taholle. Palvelusta poistetaan varoituksetta myös sellainen aineisto, joka ei sovellu Palvelun luonteeseen (esim. myöhemmin kuin 1950 -luvulla rakennetut rakennukset).

   
2. Käyttäjän vastuut ja velvoitteet
Käyttäjä saa henkilökohtaisen oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen ja muiden Palvelua tai sen yksittäisiä osia koskevien ehtojen mukaisesti.

Mikäli Käyttäjä rekisteröityy Palveluun, tulee hänen antaa rekisteröitymislomakkeessa vaaditut tiedot. Käyttäjä saa Palvelun käyttöä varten haltuunsa salasanan ja käyttäjätunnuksen, joiden avulla Käyttäjä voi kirjautua Palveluun. Salasana ja käyttäjätunnus ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä on vastuussa kaikesta kyseisellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla tapahtuneesta Palvelun käytöstä.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet ja/tai oikeudenhaltijoiden suostumukset Palvelussa julkaisemaansa materiaaliin sekä muuhun aineistoon, jonka hän lähettää, välittää tai tallentaa Palveluun ja sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä (esimerkiksi linkittämällä) Palvelun kautta aineistoa tai viestejä, joka rikkoo kolmansien osapuolien omistus-, tekijän- tai muita oikeuksia, on loukkaavaa, solvaavaa, herjaavaa, rikolliseen toimintaan liittyvää, epäsiveellistä, lain tai muutoin hyvän tavan vastaista tai Navetta.comille, sisällöntuottajille, muille käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle haitallista tai vahingollista tai voi aiheuttaa häiriötä, tukoksia tai muita käyttökatkoksia Palveluun.

   
3. Palvelun omistus- ja tekijänoikeudet
Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuksin Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet (ml. tekijänoikeudet) ovat Navetta.comilla. Navetta.com pidättää itsellään kaikki oikeudet Palvelun sisältöön, ellei Palvelussa ole toisin mainittu. Ohjelmien oikeudet ovat lisenssinhaltijoilla.

Käyttäjä on tietoinen siitä, että Palvelun ja sen osien omistusoikeudet sekä tekijän-, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeudet ovat Navetta.comilla ja ettei Käyttäjälle siirry mitään muita oikeuksia kuin näissä ehdoissa mainitut käyttöoikeudet.

   
4. Oikeudet Käyttäjän toimittamaan sisältöön
Käyttäjän Palveluun toimittaman aineiston tekijänoikeus säilyy Käyttäjällä edellyttäen, että Käyttäjälle voi voimassaolevan lainsäädännön perusteella syntyä tekijänoikeus kyseiseen aineistoon. Navetta.comilla on kuitenkin rajoittamaton oikeus käyttää (ml. linkittää) ja julkaista uudelleen korvauksetta muunneltuna tai alkuperäisessä muodossaan Käyttäjän Palvelussa tai sen kautta julkistamaa aineistoa Palvelussa ja sen markkinoinnissa sekä Navetta.comin ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten liike-, tiedonvälitys-, pr- tai muussa toiminnassa julkaisukanavasta riippumatta, sekä luovuttaa aineisto sekä em. oikeudet edelleen.

   
5. Linkitys Palveluun
Käyttäjällä on oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Palvelun pääsivulle www.navetta.com. Muu yksittäisen sivun linkitys kaupallisessa tai taloudellisessa tarkoituksessa taikka tietokannan tuottamiseksi on kielletty ilman Navetta.comin etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta. Rekisteröityneillä Käyttäjillä on kuitenkin oikeus sijoittaa esim. omille verkkosivuilleen linkkejä myös omiin Palvelussa oleviin kohteisiinsa.

   
6. Ilmoituksen julkaiseminen Palvelussa
Käyttäjän ilmoitus julkaistaan välittömästi Palvelussa ilmoituksen luomisen ja maksamisen ja ylläpitäjän hyväksymisen jälkeen. Navetta.comilla on oikeus julkaista Käyttäjän ilmoitus myös Palvelun muussa kuin siinä osiossa, jossa ilmoitus on alun perin julkaistu. Navetta.comilla on oikeus käyttää ilmoitusta vapaasti markkinoinnissaan jakelu- ja/tai toteutustavasta riippumatta. Navetta.comilla on oikeus olla julkaisematta ilmoitusta tai muokata sitä, jos se katsoo, että ilmoitus on harhaanjohtava tai loukkaava, sisältää asiaankuulumatonta aineistoa, on näiden Käyttöehtojen vastainen tai ei muusta syystä kelpaa julkaistavaksi Palvelussa.

   
7. Maksulliset palvelut ja laskutus
Palvelun ylläpitäjä voi muuttaa Palvelun laskutusperusteita oman harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä Palvelussa tai muulla sopivaksi katsotulla tavalla. Jos arvonlisävero tai jokin muu Palveluun liittyvä vero tai julkisoikeudellinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, Palvelun ylläpitäjällä on oikeus välittömästi muuttaa hintoja vastaavasti.

   
8. Käyttöoikeuden siirtäminen ja lakkaaminen
Käyttäjällä ei ole oikeutta luovuttaa tai siirtää Palvelun käyttöoikeutta (mukaan lukien salasana ja muut Palvelun käytön mahdollistavat tunnukset) kolmannelle osapuolelle. Navetta.com voi kieltäytyä antamasta käyttäjätunnusta tai peruuttaa myönnetyn käyttäjätunnuksen, mikäli Käyttäjä on toiminut tai toimii käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti. Myös maksullisten Palvelun osien maksujen laiminlyöminen voi johtaa käyttöoikeuden lakkauttamiseen. Navetta.comilla on myös oikeus tilapäisesti estää Käyttäjän pääsy Palveluun, jos se on Palvelun toiminnan kannalta tarpeen.

Sopimuksen päättymisestä huolimatta ovat näissä Käyttöehdoissa tarkoitetut omistus- ja tekijänoikeutta, vastuuta viestinnässä sekä vastuunrajoitusta koskevat säännökset voimassa niin kauan kuin niillä on merkitystä. Käyttöoikeuden lakkaaminen ei myöskään vapauta Käyttäjää niiden palveluiden tai suoritusten maksuista, joiden peruste on syntynyt ennen käyttöoikeuden lakkaamista. Sopimuksen päättyessä Käyttäjän sopimusrikkomuksen johdosta Navetta.comilla on oikeus olla antamatta Käyttäjälle uutta käyttöoikeutta.

   
9. Vastuunrajoitus
Palvelu ja sen sisältö esitetään sellaisena kuin se on ja Käyttäjä käyttää Navetta.comin tuottamia ja/tai välittämiä palveluja omalla vastuullaan. Navetta.com ei vastaa Palvelun käyttöön liittyvistä tietoturvallisuusriskeistä tai Palvelun sisällön oikeellisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Ellei pakottavasta lain säännöksestä muuta johdu, Navetta.com ei vastaa sellaisesta välittömästä tai välillisestä, aineellisesta tai aineettomasta vahingosta, joka Käyttäjälle tai kolmannelle mahdollisesti syntyy keskeytyksistä, viivästyksistä, virheistä tai puutteista Palvelussa tai sen sisällössä.

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Navetta.comille sekä kolmansille aiheutuneen vahingon, joka on seurausta Käyttäjän lain, viranomaisten määräysten ja ohjeiden tai näiden Käyttöehtojen vastaisesta toiminnasta. Sopijapuolet eivät vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta sopijapuolten toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

   
10. Henkilötietojen rekisteröinti ja käsittely
Rekisteröityessään Palveluun käyttäjästä tulee Navetta.comin asiakas ja hänen tietonsa rekisteröidään Navetta.comin asiakasrekisteriin. Asiakasrekisterissä olevia tietoja käytetään mm. asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon, maltilliseen asiakas- ja suoramarkkinointiin sekä mahdollisesti mielipide- ja markkinatutkimuksiin.

 
11. Rekisteriseloste 

 
           

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.


1. Rekisterinpitäjä

DOMUS CLASSICA OY

Yhteystiedot:
Metsänkyläntie 2
13900 PEKOLA
y-tunnus: 2185236-8

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Kimmo Kuurma
0500 555100
kimmo.kuurma@domusclassica.com
 

2. Rekisteröidyt

Navetta.com ilmoittajat. 
 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Domus Classica Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus:

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

- rekisteröityneiden käyttäjien itse luomien ilmoitusten esille laitto Navetta.com -sivustolle
- asiakassuhteen hoitaminen käyttäjän ja palveluntarjoajan (Domus Classica) välillä


4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

- yhteyshenkilön nimi
- yrityksen nimi & y-tunnus
- osoite
- sähköposti
- puhelinnumero
- tiedot käyttäjän ilmoittamista tuotteista / palveluista


5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:
Domus Classica Oy Ltd
domus@domusclassica.com

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

- asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
- asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
- sähköposti
- puhelin ja tekstiviestit


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Domus Classica Oy:n  ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

- Campaign Monitor (uutiskirjeohjelma)
- Netvisor (Visma Solutions, kirjanpito)


8. Käsittelyn kesto

- Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

  • - Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.


9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät Domus Classica Oy:n työntekijät ja tietoihin pääsee vain salasanojen avulla.

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.


10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Mikäli tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.


11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 
Kirjaudu sisään
Käyttäjätunnus
Salasana
Salasana unohtunut? Muistuta